INAPOI LA HOTĂRÂRI
25 IAN 2011 HOTĂRÂREA NR.1, privind aprobarea acordarii bonificatiei de 10% pentru contribuabili care platesc impozitul integral pentru cladirii, teren si mijloace de transport pana la data de 31 martie a anului respectiv.
25 IAN 2011 HOTĂRÂREA NR.2, privind aprobarea planului anual de lucru pentru persoanele care beneficiaza de prevederile Legii 416/2001, privind venitul minim garantat, in anul 2011.
25 IAN 2011 HOTĂRÂREA NR.3, privind aprobarea planului de aparare in cazul producerii unei situatii de urgenta specifice provocate de cutremur, la nivelul comunei Floresti-Stoenesti, judetul Giurgiu
25 IAN 2011 HOTĂRÂREA NR.4, privind instituirea zilei de 2 MAI 2011 pentru organizarea unor manifestari cultural-artistice dedicate “Zilei Comunei Floresti-Stoenesti”
25 IAN 2011 HOTĂRÂREA NR.5, privind cheltuirea din excedent a sumei de 200.000 lei pentru efectuarea unor cheltuieli de dezvoltare.
16 MAR 2011 HOTĂRÂREA NR.7, privind alegerea presedintelui de sedinţă pe o perioadă de 3 luni care va conduce şedinţele Consiliului Local şi va semna hotărârile adoptate de acesta.
16 MAR 2011 HOTĂRÂREA NR.8, pentru aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivele de investiţii din cadrul proiectului “Modernizare străzi, drumuri, poduri în com. Floreşti-Stoeneşti, jud. Giurgiu” prin Programul Naţional de Dezvoltare a Infrastructurii.
16 MAR 2011 HOTĂRÂREA NR.9, privind aprobarea “Planului de analiză şi acoperire a riscurilor în domeniul situaţiilor de urgenţă“, pe anul 2011 la nivelul comunei Floreşti-Stoeneşti, judeţul Giurgiu.
16 MAR 2011 HOTĂRÂREA NR.10, privind revocarea Hotărârii nr. 57 din 06.12.2010, pentru aprobarea P.U.Z. – beneficiar R.A. ROMATSA – Administraţia centrală, pentru investiţia “Amenajare amplasament si instalare sistem nou D.V.O.R./D.M.E. Floreşti“.
23 MAR 2011 HOTĂRÂREA NR.11, privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli şi Lista de Investiţii ale Primăriei com. Floreşti-Stoeneşti, jud. Giurgiu pe anul 2011.
23 MAR 2011 HOTĂRÂREA NR.12, privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli autofinanţate din venituri proprii ale Primăriei com. Floreşti Stoeneşti, jud. Giurgiu pe anul 2011.
23 MAR 2011 HOTĂRÂREA NR.13, privind încheierea exerciţiului financiar-contabil pe anul 2010 al Primăriei com. Floreşti – Stoeneşti, jud. Giurgiu.
23 MAR 2011 HOTĂRÂREA NR.14, privind aprobarea unor taxe locale în cadrul Primăriei com. Floreşti-Stoeneşti, jud. Giurgiu cf. legii 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.
07 APR 2011 HOTĂRÂREA NR.15, privind predarea în folosinţă gratuită către Ministerul Dezvoltarii Regionale şi Turismului a drumurilor comunale şi de interes local, aparţinând domeniului public al Unităţii Administrativ Teritoriale, al com. Floreşti-Stoeneşti, jud. Giurgiu în conformitate cu prevederile O.G. nr. 251/2011.
19 APR 2011 HOTĂRÂREA NR.16, privind trecerea în domeniul privat al Primăriei com. Floreşti-Stoeneşti, jud. Giurgiu, a clădirii “FARMACIA FLOREŞTI” şi teren aferent construcţiei în suprafaţă de 432 mp în vederea vânzării prin licitaţie publică.
19 APR 2011 HOTĂRÂREA NR.17, privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – beneficiar R.A. ROMATSA – ADMINISTRAŢIA CENTRALĂ pentru investiţia – “Amenajare amplasament şi instalare sistem nou DVOR/DME Floreşti“.
19 APR 2011 HOTĂRÂREA NR.18, privind asocierea com. Floreşti-Stoeneşti cu Asociaţia pentru Educaţie şi Dezvoltare Comunitară (A.E.D.C.) în vererea implementării proiectului strategic de interes local “O şansă pentru noi… cei de la ţară!“.
19 APR 2011 HOTĂRÂREA NR.19, privind aprobarea “Planului comitetului local pentru asigurarea resurselor umane, materiale şi financiare necesare situaţiilor de urgenţă pe anul 2011“, la nivelul com. Floreşti-Stoeneşti, jud. Giurgiu.
19 MAI 2011 HOTĂRÂREA NR.20, privind aprobarea instrumentării proiectului: “Modernizarea infrastructurii de acces la exploataţiile agricole de pe teritoriul comunei Floreşti-Stoeneşti, jud. Giurgiu ce urmează a fi depus spre finanţare pe M. 125, Submăsura M125 a 2 din cadrul PNDR”.
19 MAI 2011 HOTĂRÂREA NR.21, privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru proiectul “Modernizarea infrastructurii de acces la exploataţiile agricole de pe teritoriul comunei Floreşti-Stoeneşti, judeţul Giurgiu“.
19 MAI 2011 HOTĂRÂREA NR.22, privind identificarea şi atribuirea unui nume pentru drumul agricol ce face legatură între Autostrada A1 şi D.J. 404 sub denumirea de DE 404/A1.
19 MAI 2011 HOTĂRÂREA NR.23, privind înfiinţarea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “Managementul teritoriului – judeţul Giurgiu“.
19 MAI 2011 HOTĂRÂREA NR.24, privind aprobarea încheierii unui contract de comodat pentru utilizarea spaţiului în suprafaţă de 41 m.p. destinat Centrului de Permanenţă Fix Floreşti, din comuna Floreşti-Stoeneşti, sat Floreşti, str. Mihai Viteazul nr.27, pentru S.C. Centrul Medical Paramed S.R.L. reprezentat de d-na dr. Paraschiv Mihaela.
19 MAI 2011 HOTĂRÂREA NR.25, privind aprobarea Planului Local de Acţiune pentru Protecţia Apelor împotriva Poluării cu Nitraţi din surse agricole la nivelul com. Floreşti-Stoeneşti, jud. Giurgiu.
09 IUN 2011 HOTĂRÂREA NR.26, privind alegerea presedintelui de sedinta pe o perioada de 3 luni care va conduce sedintele consiliului local si va semna hotararile adoptate de acesta.
09 IUN 2011 HOTĂRÂREA NR.27, privind aprobarea indicatorilor tehnico-economicii pentru obiectivele de investitii din cadrul proiectelor:
1. Sistem canalizare si statie de epurare, localitatea Stoenesti, com. Floresti-Stoenesti, jud. Giurgiu.
2. Sistem canalizare si statie de epurare, localitatea Floresti, com. Floresti-Stoenesti, jud. Giurgiu.
3. Sistem canalizare si statie de epurare, localitatea Palanca, com. Floresti-Stoenesti, jud. Giurgiu.
4. Sistem alimentare cu apa, centralizat, pentru com. Floresti-Stoenesti, jud. Giurgiu.
09 IUN 2011 HOTĂRÂREA NR.28, privind aprobarea P.U.Z. beneficiar S.C. Mewi Tehnic S.R.L., unitate pentru repararea masinilor, com. Floresti-Stoenesti, sat Stoenesti, sola 50/6, parcela 244, judetul Giurgiu.
09 IUN 2011 HOTĂRÂREA NR.29, privind stabilirea taxei pentru eliberarea AUTORIZATIEI de FUNCTIONARE, pentru activitati economice, de catre Primaria com. Floresti-Stoenesti, jud. Giurgiu.
24 IUN 2011 HOTĂRÂREA NR.30, privind rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Primariei com. Floresti-Stoenesti, jud. Giurgiu pe anul 2011, cu suma de 118372 lei.
06 IUL 2011 HOTĂRÂREA NR.31, privind rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Primariei com. Floresti-Stoenesti, jud. Giurgiu pe anul 2011, cu suma de 150 mii lei.
01 AUG 2011 HOTĂRÂREA NR.32, privind actualizarea si completarea inventarului bunurilor apartinand domeniului public al comunei Floresti Stoenesti, judetul Giurgiu.
01 AUG 2011 HOTĂRÂREA NR.33, privind aprobarea indicatorilor tehnico-economicii pentru obiectivele de investitii din cadrul proiectelor:
1. Sistem canalizare si statie de epurare, looalitatea Stoenesti, com. Floresti-Stoenesti, jud. Giurgiu pentru 10.990 ml;
2. Sistem canalizare si statie de epurare, localitatea Floresti, com. Floresti-Stoenesti, jud. Giurgiu pentru 18.302 ml;
3. Sistem canalizare si statie de epurare, localitatea Palanca, com. Floresti-Stoenesti, jud. Giurgiu pentru 8.440 ml;
4. Sistem alimentare cu apa, centralizat, com. Floresti-Stoenesti, jud. Giurgiu pentru 58.642 ml.
01 AUG 2011 HOTĂRÂREA NR.34, privind instituirea taxei pentru utilizarea temporara a locurilor publice – statii de imbarcare/debarcare pentru transportul de calatori si serviciul special de transport persoane pe raza com. Floresti-Stoenesti, jud. Giurgiu.
01 AUG 2011 HOTĂRÂREA NR.35, privind ocuparea definitiva a unei suprafete de 72 mp din domeniul public pentru amplasarea stalpilor noii LEA 20 KV din localitatea Floresti si ocuparea temporara (pe perioada executarii lucrarilor de montare a LEA 20 KV) a suprafetei de 3.200 mp.
28 SEP 2011 HOTĂRÂREA NR.36, privind alegerea presedintelui de sedinta pe o perioada de 3 luni care va conduce sedintele Consiliului Local si va semna hotararile adoptate de acesta.
28 SEP 2011 HOTĂRÂREA NR.37, privind aprobarea rectificarii Bugetul de Venituri si Cheltuieli pe anul 2011, al Primariei com. Floresti-Stoenesti, jud. Giurgiu.
28 SEP 2011 HOTĂRÂREA NR.38, privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a spatiului (CABINET STOMATOLOGIC) din cadrul dispensarului uman Floresti.
28 SEP 2011 HOTĂRÂREA NR.39, privind darea cu titlu gratuit in folosinta a celor doua apartamente din blocul unde a fost postul de Politie din satul Stoenesti, pe o perioada de 5 ani, catre Inspectoratul General al Politiei Romane a Judetului Giurgiu.
28 SEP 2011 HOTĂRÂREA NR.40, privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – beneficiar Dumitru Stefan, Anexa gospodareasca si Foisor, com. Floresti-Stoenesti, sat Palanca, sola 69, Nr. cadastral 44, str. Domneasca, nr. 59, jud. Giurgiu.
28 SEP 2011 HOTĂRÂREA NR.41, privind insusirea variantei finale a proiectului de sterna a com. Floresti-Stoenesti, jud. Giurgiu.
25 NOE 2011 HOTĂRÂREA NR.42, privind rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Primariei com. Floresti-Stoenesti, jud. Giurgiu pe anul 2011, cu suma de 100 mii lei.
13 DEC 2011 HOTĂRÂREA NR.43, privind rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Primariei com. Floresti-Stoenesti, jud. Giurgiu pe TRIM. IV/2011.
13 DEC 2011 HOTĂRÂREA NR.44, privind aprobarea scutirii de la plata impozitelor si taxelor locale pe anul 2011, a persoanelor cu dificultati si acordarea bonificatiei de 10% pentru persoanele fizice si juridice care platesc taxele si impozitele, pana la data de 31 MARTIE 2012 conform legii 571/2003-privind codul fiscal cu modificarile si completarile ulterioare.
13 DEC 2011 HOTĂRÂREA NR.45, privind aprobarea alocarii din bugetul local a sumei de 20 mii lei, pentru sarbatoarea POMULUI de CRACIUN, a prescolarilor si scolarilor, din com. Floresti-Stoenesti, Judetul Giurgiu, in anul 2011.
INAPOI LA HOTĂRÂRI