Primăria Florești-Stoenești organizează concursul pentru ocuparea funcției contractuale vacante de administrator public din cadrul aparatului propriu al Primarului Comunei Florești-Stoenești, Județul Giurgiu.
Pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:
a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de Primarul Comunei Floresti-Stoenesti;
d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă și în specialitatea studiilor, în copie;
e) cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
f) adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.
În cazul documentului prevăzut la lit. e), candidatul declarat admis la selecția dosarelor, care a depus la înscriere o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.
Actele prevăzute la lit. b)-d) vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.
Persoana care candidează pentru ocuparea postului vacant trebuie să indeplinească următoarele condiții generale:
a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exercițiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condițiile specifice de studii, experienţa profesională și vechime pe care trebuie să le îndeplinească candidații pentru ocuparea postului de administrator public sunt:
a) studii superioare, absolvite cu diplomă de licență sau echivalent, în unul din domeniile economic, administrativ sau juridic;
b) master în management;
c) atestat informatică sau echivalent;
d) cunoștințe de operare calculator: aptitudini de operare pe un computer personal, notebook sau tableta, cunoştințe microsoft office, sau echivalent (word, excel, power point, outlook, one drive, one note, sau echivalent);
e) vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției minimum 6 luni;
f) experiență în funcții de conducere;
g) aptitudini legate de procesul decizional de organizare și coordonare, de analiză și sinteză, planificare și acțiune strategică, control și depistare a deficiențelor, capacitate relațională cu superiorii, colegii și subordonații, spirit de inițiativă;
h) limbi străine: capacitate de exprimare (scris, vorbit, citit) în cel puțin o limbă de circulație internațională, nivel avansat.

Candidații vor depune dosarul pentru a participa la concurs la Compartimentul de Resurse Umane al Primăriei până la data de 16.07.2017. Relații suplimentare se pot obține de la Compartimentul de Resurse Umane al Primăriei.

Concursul va consta în 3 etape succesive, după cum urmează:
a) selecția dosarelor de înscriere;
b) proba scrisă: 31.07.2017 va avea loc ora 9:00 la sediul Primariei, urmată de proba practică;
c) interviul: se va susține într-un termen de maximum 4 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise și data va fi adusă la cunoștinta candidaților declarați admiși.
Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidații declarați admiși la etapa precedentă.

Proba scrisă constă în redactarea unei lucrări în vederea verificării cunoștințelor cu privire la cele mai relevante aspecte legislative în domeniul administrației publice locale, organizarea și funcționarea serviciilor publice de interes local si judetean. De asemenea se va redacta o lucrare in vederea verificarii cunostintelor avansate la cel putin una din limbile engleza sau franceza.

Proba practică constă în testarea cunostințelor de operare pc (sau echivalent laptop), verificarea aptitudinilor în domeniul noilor mijloace de comunicare, informare, redactare, stocare sau distribuire a datelor.

Interviul se realizează conform planului de interviu întocmit în acest sens, în care se testează:
a) abilități și cunoștințe impuse de funcție;
b) capacitatea de analiză și sinteză;
c) motivația candidatului;
d) comportamentul în situațiile de criză;
e) inițiativă și creativitate;
f) capacitatea de a lua decizii și de a evalua impactul acestora;
g) exercitarea controlului decizional;
h) capacitatea managerială;
i) capacitatea de a utiliza mijloacele media online pentru a controla activitatea de promovare a acțiunilor și programelor Primăriei Florești-Stoenești.

BIBLIOGRAFIA

– Manualul administratorului public, Unitatea Centrală pentru Reforma Administrației Publice, Ministerul Administrației și Internelor, Piața Revoluției nr. 1A, sector 1, București, de: Virginia BLÎNDA – Expert, Orlando VOICA – Expert, Mădălina SIMION – Asistent de proiect;
– Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările si completările ulterioare;
– Legea nr.477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile si instituțiile publice;
– Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public;
– Legea nr.554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările si completările ulterioare;
– Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările si completările ulterioare;
– Legea nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, cu modificările si completările ulterioare;
– Ordonanța de Urgență nr.54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, cu modificările si completările ulterioare;
– Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, actualizată.

Calendarul concursului

publicitatea concursului
16.07.2017termenul-limită pentru depunere de către candidați a dosarelor de concurs
17.07.2017selecția dosarelor de înscriere;
18.07.2017afișarea rezultatelor selecției dosarelor de concurs
20.07.2017termenul-limită pentru depunerea contestațiilor privind selecția dosarelor de concurs
termenul-limită de soluționare a contestațiilor depuse la selecția dosarelor; afișarea rezultatelor
08.08.2017desfășurarea probei scrise
08.08.2017afișarea rezultatelor probei scrise
termenul-limită de depunere a contestațiilor la proba scrisă
termenul-limită de soluționare a contestațiilor depuse la proba scrisă; afișarea rezultatelor
08.08.2017Interviul și afișarea rezultatelor interviului
08.08.2017termenul-limită de depunere a contestațiilor la interviu
08.08.2017termenul-limită de soluționare a contestațiilor depuse la interviu; afișarea rezultatelor
08.08.2017comunicarea rezultatelor finale

Informatii suplimentare

Persoana de contact: Consilier Resurse Umane in cadrul Primariei Comunei Floresti–Stoenesti, Judetul Giurgiu – Panait Ionela Roxana, telefon : 0246.256.005