Acte necesare emiterii Certificatului de Urbanism

 • Cerere-tip pentru emiterea Certificatului de Urbanism completata cu elementele de identificare ale solicitantului si imobilului, cu precizarea scopului solicitarii actului;
 • Plan de situatie, elaborat pe suport tipografic - vizat de Oficiul judetean de cadastru, geodezie si cartografie - la scarile 1:5000 pana la 1:500;
 • Titlu imobil sau alt act care sa ateste dreptul de proprietate (copie);
 • Extrasul de Carte funciara (pana la introducerea cadastrului general in unitatea adeministrativ-teritoriala respectiva) pentru imobilele proprietate privata, numai in cazul solicitarii certificatului de urbanism pentru instrainari;
 • Documentul de plata a taxei de eliberare a Certificatului de Urbanism (copie).

  Conform precizarilor privind completarea formularului “Cererea pentru emiterea cerificatului de urbanism”, elementul principal de identificare al imobilului este adresa postala, completata cu planul topografic sau, dupa caz, cu alte elemente de identificare mentionate in precizarile la cerere. Certificatul de Urbanism nu tine loc de autorizatie de construire/desfiintare si nu confera dreptul de a executa lucrari de constructii. Avizele din Certificatul de Urbanism se cer pentru a obtine Autorizatia de constructie a casei.

Acte necesare emiterii Autorizatiei de Construire

Dosarul se intocmeste conform legilor 50/1991 - Legea privind autorizarea lucrarilor in constructii si 453/18.07.2001 (lege care completeaza si aduce modificari legii 50/1991) si va cuprinde:

 • Cererea de eliberare a autorizatiei de construire;
 • Anexa la cererea completata;
 • Chitanta de achitare taxei de eliberare a autorizatie de construire/desfiintare;
 • Planul de amplasare a terenului in zona (planurile cadastrale);
 • Certificatul de urbanism;
 • Toate avizele solicitate prin certificatul de urbanism;
 • Acte notariale (la nevoie);
 • Memoriu tehnic (cuprinde memoriul de arhitectura, rezistenta, instalatii);
 • Referatele verificatorilor de specialitate;
 • Referatele expertilor tehnici (la nevoie);
 • Actele de proprietate asupra terenului;
 • Proiectul pentru autorizare - acesta este compus din:
  • Planul de situatie (cum se amplaseaza casa in teren);
  • Planul fundatiei elaborat de inginerul de rezistenta;
  • Planuri de arhitectura pentru toate nivelele constructiei;
  • Planul de invelitoare;
  • Sectiune caracteristica;
  • Toate fatadele;

  Autorizatia de constructie este eliberata de Primarie - Serviciul de Urbanism din localitatea / sectorul in care se afla terenul. Taxa de eliberare a autorizatiei de constructie reprezinta procent (0.5% si 1%) din valoarea constructiei stabilita pe baza declaratiei dvs. si in functie de suprafata desfasurata a constructiei si de zona de contruire. Valoarea declarata nu va putea fi mai mica decat valoarea determinata potrivit prevederilor legale in vigoare privind impozitele si taxele locale.

Asistență Socială

Acte necesare depunerii dosarului pentru Alocaţia de Stat

 • Copie certificat nastere copil
 • Copii de buletin ale parintilor
 • 1 dosar

Acte necesare depunerii dosarului pentru Alocaţia de Susţinere

 • Buletine de identitate (copie);
 • Certificate de naştere pentru copiii mai mici de 14 ani (copie);
 • Certificat de căsătorie (copie);
 • Livret de familie (copie);
 • Hotărâre judecătorească de divorţ sau de încredunţare a minorilor (dacă este cazul - copie);
 • Adeverinţă de salariat (pentru cei care lucrează angajaţi);
 • Adeverinţă privind veniturile impozabile de la Trezoreria Bolintin-Vale;
 • Adeverinţă de elev pentru copiii de vârstă şcolară;
 • Talon de pensie (pentru pensionari);
 • Talon de alocaţie de stat;
 • Orice act doveditor al veniturilor (indemnizaţie de şomaj, indemnizaţie de maternitate, pensie de handicap, etc.);
 • Două dosare.

Cine poate să primească şi în ce condiţii:

 • se acordă familiilor sau pesoanelor singure cu media veniturilor mai mică de 370 lei, care au copii mai mici de 18 ani;
 • copiii de vârstă şcolară trebuie să frecventeze cu regularitate şcoala;
 • nu vor beneficia de alocaţie de susţinere familiile care au unul din următoarele bunuri: mai mult de o casă, camera video, amplificator audio, copiator, obiecte de mare valoare (tablouri şi obiecte de artă, bijuterii şi monede din metale preţioase, etc.), autoturisme cu vechime mai mică de 10 ani, autoutilitară, autocamion, autobuz, microbuz, tractor, combină, moară de cereale, gater, depozite bancare mai mari de 3000 lei, teren intravilan mai mare de 2000 mp, teren extravilan mai mare de 2 ha, mai mult de 3 vaci, mai mult de 5 porci, mai mult de 20 oi, mai mult de 2 cai, mai mult de 50 iepuri de casă, mai mult de 100 păsări, mai mult de 15 familii de albine.

Sume acordate:

Familiile cu doi părinţi (şi cei aflaţi in concubinaj), cu o medie a veniturilor de până la 200 lei

 • 30 lei pt. un copil,
 • 60 lei pt. 2 copii,
 • 90 lei pt. 3 copii, 120 lei pt. 4 copii şi mai mulţi.

Familiile cu doi părinţi (şi cei aflaţi in concubinaj), cu o medie a veniturilor intre 201-370 lei

 • 25 lei pt. un copil,
 • 50 lei pt. 2 copii,
 • 75 lei pt. 3 copii, 100 lei pt. 4 copii şi mai mulţi.

Familiile cu un părinte, cu o medie a veniturilor de până la 200 le

 • 50 lei pt. un copil,
 • 100 lei pt. 2 copii,
 • 150 lei pt. 3 copii, 200 lei pt. 4 copii şi mai mulţi.

Familiile cu un părinte, cu o medie a veniturilor intre 201-370 lei

 • 45 lei pt. un copil,
 • 90 lei pt. 2 copii,
 • 135 lei pt. 3 copii, 180 lei pt. 4 copii şi mai mulţi.

Acte necesare pentru Ajutor Social (Legea 416/2001)

 • Adeverinţă lunară conform căreia persoanele apte de muncă sunt luate în evidenţa Oficiului Forţelor de Muncă (Şomaj) Bolintin-Vale
 • Adeverinţă privind veniturile impozabile de la Trezoreria Bolintin-Vale;

Cine poate să primească şi în ce condiţii:

 • Ajutorul social se acordă pe familie.
 • În contul ajutorului social se efectuează ore de prestaţie de către persoanele adulte. Din această categorie fac parte persoanele cu vârsta cuprinsă între 18 ani şi vârsta de pensionare (60 ani femeile şi 65 de ani bărbaţii) au obligaţia sa fie luate în evidenţă la Oficiul Forţelor de Muncă (Şomaj) Bolintin-Vale şi să facă dovada acestui fapt lunar prin adeverinţă.

Sunt scutite de la orele de prestaţie următoarele categorii de persoane:

 • Copiii
 • Femeile care au în îngrijire copii cu vârstă mai mică de 7 ani;
 • Persoanele bolnave care fac dovada acestui fapt prin certificat medical de constatare a incapacităţii de muncă emis de către medicul expert al asigurărilor sociale (medic Bănică Mădălina - Bolintin-Vale);
 • Pensionarii sau persoanele aflate peste vârsta de pensionare.

Sume acordate:

Tipul familiei Nivel venit minim garantat (lei)
Persoană singură 125
Familii două persoane 225
Familii trei persoane 313
Familii patru persoane 390
Familii cinci persoane 462
Pentru fiecare persoană peste cinci 31