Urbanism

Plan Urbanistic General Florești-Stoenești

Acte necesare emiterii Certificatului de Urbanism

 • Cerere-tip pentru emiterea Certificatului de Urbanism completata cu elementele de identificare ale solicitantului si imobilului, cu precizarea scopului solicitarii actului;
 • Plan de situatie, elaborat pe suport tipografic - vizat de Oficiul judetean de cadastru, geodezie si cartografie - la scarile 1:5000 pana la 1:500;
 • Titlu imobil sau alt act care sa ateste dreptul de proprietate (copie);
 • Extrasul de Carte funciara (pana la introducerea cadastrului general in unitatea adeministrativ-teritoriala respectiva) pentru imobilele proprietate privata, numai in cazul solicitarii certificatului de urbanism pentru instrainari;
 • Documentul de plata a taxei de eliberare a Certificatului de Urbanism (copie).

  Conform precizarilor privind completarea formularului “Cererea pentru emiterea cerificatului de urbanism”, elementul principal de identificare al imobilului este adresa postala, completata cu planul topografic sau, dupa caz, cu alte elemente de identificare mentionate in precizarile la cerere. Certificatul de Urbanism nu tine loc de autorizatie de construire/desfiintare si nu confera dreptul de a executa lucrari de constructii. Avizele din Certificatul de Urbanism se cer pentru a obtine Autorizatia de constructie a casei.

Acte necesare emiterii Autorizatiei de Construire

Dosarul se intocmeste conform legilor 50/1991 - Legea privind autorizarea lucrarilor in constructii si 453/18.07.2001 (lege care completeaza si aduce modificari legii 50/1991) si va cuprinde:

 • Cererea de eliberare a autorizatiei de construire;
 • Anexa la cererea completata;
 • Chitanta de achitare taxei de eliberare a autorizatie de construire/desfiintare;
 • Planul de amplasare a terenului in zona (planurile cadastrale);
 • Certificatul de urbanism;
 • Toate avizele solicitate prin certificatul de urbanism;
 • Acte notariale (la nevoie);
 • Memoriu tehnic (cuprinde memoriul de arhitectura, rezistenta, instalatii);
 • Referatele verificatorilor de specialitate;
 • Referatele expertilor tehnici (la nevoie);
 • Actele de proprietate asupra terenului;
 • Proiectul pentru autorizare - acesta este compus din:
  • Planul de situatie (cum se amplaseaza casa in teren);
  • Planul fundatiei elaborat de inginerul de rezistenta;
  • Planuri de arhitectura pentru toate nivelele constructiei;
  • Planul de invelitoare;
  • Sectiune caracteristica;
  • Toate fatadele;

  Autorizatia de constructie este eliberata de Primarie - Serviciul de Urbanism din localitatea / sectorul in care se afla terenul. Taxa de eliberare a autorizatiei de constructie reprezinta procent (0.5% si 1%) din valoarea constructiei stabilita pe baza declaratiei dvs. si in functie de suprafata desfasurata a constructiei si de zona de contruire. Valoarea declarata nu va putea fi mai mica decat valoarea determinata potrivit prevederilor legale in vigoare privind impozitele si taxele locale.