ÎNAPOI LA HOTĂRÂRI
23 IAN 2019 HOTĂRÂREA NR.1, privind alegerea președintelui de ședință pentru perioada 31.01.2019 – 30.04.2019.
23 IAN 2019 HOTĂRÂREA NR.2, privind aprobarea contului de execuție al bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Florești-Stoenești, județul Giurgiu pentru trimestrul al IV-lea al anului 2018.
23 IAN 2019 HOTĂRÂREA NR.3, privind aprobarea Regulamentului privind prestarea activității/muncă neremunerată în folosul comunității.
23 IAN 2019 HOTĂRÂREA NR.4, privind stabilirea indemnizațiilor primarului și viceprimarului, respectiv membrilor Consiliului Local al comunei Florești-Stoenești, și a salariilor de bază începând cu data de 1 ianuarie 2019 pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul Aparatului propriu al comunei Florești-Stoenești.
23 IAN 2019 HOTĂRÂREA NR.5, privind aprobarea Planului de acțiuni – lucrări de interes local pe anul 2019.
23 IAN 2019 Procesul Verbal de ședință ordinară a Consiliului Local Florești-Stoenești, județul Giurgiu, din data de 23.01.2019.
27 FEB 2019 HOTĂRÂREA NR.6, privind instituirea taxei speciale de salubritate în cazul prestațiilor de care beneficiază utilizatorii fără contract din comuna Florești-Stoenești.
27 FEB 2019 HOTĂRÂREA NR.7, privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului și din administrarea Romatsa R.A. în domeniul public al comunei Florești-Stoenești, județul Giurgiu.
27 FEB 2019 HOTĂRÂREA NR.8, privind aprobarea decontării transportului pentru profesorii din comunei Florești-Stoenești, județul Giurgiu.
27 FEB 2019 HOTĂRÂREA NR.9, privind modificarea și aprobarea Organigramei ți Statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului comunei Florești-Stoenești, județul Giurgiu.
27 FEB 2019 HOTĂRÂREA NR.10, privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și cofinanțării pentru Proiectul “Modernizare drumuri de interes local în comuna Florești-Stoenești, județul Giurgiu”, după actualizarea contractului de execuție.
27 FEB 2019 HOTĂRÂREA NR.11, privind aprobarea Raportului privind analiza dotării cu mijloace de apărare împotriva incendiilor în anul 2018.
27 FEB 2019 HOTĂRÂREA NR.12, privind aprobarea Raportului de evaluare a capacității de apărare împotriva incendiilor pe anul 2018.
27 FEB 2019 HOTĂRÂREA NR.13, privind aprobarea Raportului de analiză a activității de protecție civilă pe anul 2018.
27 FEB 2019 HOTĂRÂREA NR.14, privind aprobarea Raportului de evaluare în domeniul situațiilor de urgență pe anul 2018 (S.V.S.U.).
27 FEB 2019 HOTĂRÂREA NR.15, privind actualizarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor în domeniul situațiilor de uregență la nivelul comunei Florești-Stoenești, județul Giurgiu, pe anul 2019.
27 FEB 2019 HOTĂRÂREA NR.16, privind aprobarea cotizației comunei Florești-Stoenești, județul Giurgiu, pentru Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Euro-Apa.
27 FEB 2019 Procesul Verbal de ședință ordinară a Consiliului Local Florești-Stoenești, județul Giurgiu, din data de 27.02.2019.
28 MAR 2019 HOTĂRÂREA NR.17, privind aprobarea Planului comitetului local pentru asigurarea resurselor umane, materiale și financiare necesare situațiilor de urgență pe anul 2019, la nivelul comunei Florești-Stoenești, județul Giurgiu.
28 MAR 2019 HOTĂRÂREA NR.18, privind stabilirea drepturilor de care beneficiază personalul voluntar din cadrul S.V.S.U. Florești-Stoenești.
28 MAR 2019 Procesul Verbal de ședință ordinară a Consiliului Local Florești-Stoenești, județul Giurgiu, din data de 28.03.2019.
18 APR 2019 HOTĂRÂREA NR.19, privind indexarea taxelor și impozitelor aplicabile pe anul 2020 cu rata inflației, la nivelul comunei Florești-Stoenești, județul Giurgiu.
18 APR 2019 HOTĂRÂREA NR.20, privind aprobarea contului de execuție al bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Florești-Stoenești, județul Giurgiu pentru trimestrul I al anului 2019.
18 APR 2019 HOTĂRÂREA NR.21, privind revocarea Hotărârii cu nr.47 din 17.12.2018 a Consiliului Local al comunei Florești-Stoenești, județul Giurgiu.
18 APR 2019 HOTĂRÂREA NR.22, privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli și a Listei de investiții pe anul 2019 pentru comuna Florești-Stoenești, județul Giurgiu.
18 APR 2019 HOTĂRÂREA NR.23, privind alegerea președintelui de ședință pentru perioada 01.05.2019 – 01.08.2019.
18 APR 2019 Procesul Verbal de ședință ordinară a Consiliului Local Florești-Stoenești, județul Giurgiu, din data de 18.04.2019.
30 MAI 2019 HOTĂRÂREA NR.24, privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al comunei Florești-Stoenești, județul Giurgiu și actualizarea Listei de Investiții pe anul 2019.
30 MAI 2019 HOTĂRÂREA NR.25, privind modificarea Hotărârii Consiliului Local cu nr.7 din 27.02.2019, privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului și din administrarea Romatsa R.A. în domeniul public al comunei Florești-Stoenești, județul Giurgiu.
30 MAI 2019 HOTĂRÂREA NR.26, privind aprobarea proiectului nomenclatorului arhivistic pentru primăria comunei Florești-Stoenești, județul Giurgiu.
30 MAI 2019 HOTĂRÂREA NR.27, privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul “Pod peste râul Sabar, pe DC 156 – km 0+520 în comuna Florești-Stoenești, județul Giurgiu”, după finalizarea achiziției.
30 MAI 2019 HOTĂRÂREA NR.28, privind aprobarea cofinanțării din venituri ale bugetului local a cheltuielilor care nu se finanțează de la bugetul de stat prin Programul Național de Dezvoltare Locală, conform Devizului General actualizat, anexă la hotărâre, al obiectivului de investiții: “Pod peste râul Sabar, pe DC 156 – km 0+520 în comuna Florești-Stoenești, județul Giurgiu”, și Demolare Pod existent peste râul Sabar pe DC 156, după achiziție.
30 MAI 2019 Procesul Verbal de ședință ordinară a Consiliului Local Florești-Stoenești, județul Giurgiu, din data de 30.05.2019.
26 IUN 2019 HOTĂRÂREA NR.29, privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local să aprobe modificările Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu apă și canalizare, ale Caietului de Sarcini al serviciului de alimentare cu apă și de canalizare și ale Regulamentului Serviciului.
26 IUN 2019 Procesul Verbal de ședință ordinară a Consiliului Local Florești-Stoenești, județul Giurgiu, din data de 26.06.2019.
ÎNAPOI LA HOTĂRÂRI