ÎNAPOI LA HOTĂRÂRI
29 IAN 2021 HOTĂRÂREA NR.1, privind alegerea președintelui de ședință pentru o perioada de 3 luni (29.01.2021-29.04.2021).
29 IAN 2021 HOTĂRÂREA NR.2, privind aprobarea organizării rețelei școlare la nivelul comunei Florești-Stoenești pentru anul școlar 2021-2022.
29 IAN 2021 HOTĂRÂREA NR.3, privind actualizarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor în domeniul situațiilor de urgență la nivelul comunei Florești-Stoenești, județul Giurgiu, pe anul 2021.
29 IAN 2021 HOTĂRÂREA NR.4, privind aprobarea Regulamentului privind prestarea activității/muncă neremunerată în folosul comunității.
29 IAN 2021 HOTĂRÂREA NR.5, privind aprobarea Planului de acțiuni-lucrări de interes local pe anul 2021.
29 IAN 2021 HOTĂRÂREA NR.6, privind aprobarea realizării unei expertize tehnice inclusiv studiul geotehnic pentru obiectivul “Pod peste râul Sabar amplasat pe strada Biserica Veche legătură cu strada Gogora în satul Palanca, județul Giurgiu” în valoare de 20.000 lei.
29 IAN 2021 HOTĂRÂREA NR.7, privind aprobarea contului de execuție al bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Florești-Stoenești, județul Giurgiu pentru trimestrul al IV-lea al anului 2020.
29 IAN 2021 HOTĂRÂREA NR.8, cu privire la modificarea și aprobarea Organigramei și Statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului comunei Florești-Stoenești.
29 IAN 2021 HOTĂRÂREA NR.9, privind aprobarea Regulament de organizare și funcționare al Societății de Administrare a Domeniului Public al comunei Florești-Stoenești S.R.L.
29 IAN 2021 HOTĂRÂREA NR.10, cu privire la aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2021, lunile februarie și martie al Societății de Administrare a Domeniului Public al comunei Florești-Stoenești S.R.L.
29 IAN 2021 HOTĂRÂREA NR.11, privind revocarea Hotărârii Consiliului Local Florești-Stoenești nr.23/17.09.2012 privind acceptarea în domeniul public a clădirii aferente Radiofarului de ruta situat pe str. Mihai Viteazul nr.2, sat Florești, com. Florești-Stoenești, cu toate anexele aferente funcționării clădirii (împrejmuire, grup sanitar, etc.).
29 IAN 2021 HOTĂRÂREA NR.12, privind cererea de trecere a unui teren situat pe strada Mihai Viteazul, nr.2, sat Florești, comuna Florești-Stoenești, din domeniul public al statului în domeniul public al unității administrativ-teritoriale Florești-Stoenești, județul Giurgiu.
29 IAN 2021 HOTĂRÂREA NR.13, la proiectul Hotărârii Consiliului Local privind aderarea comunei Florești-Stoenești la Asociația Comunelor din România.
29 IAN 2021 Procesul Verbal de ședință ordinară a Consiliului Local Florești-Stoenești, județul Giurgiu, din data de 29.01.2021.
25 FEB 2021 HOTĂRÂREA NR.14, privind actualizarea Statutului comunei Florești-Stoenești, județul Giurgiu conform Ordinului nr. 25/14.01.2021.
25 FEB 2021 HOTĂRÂREA NR.15, privind actualizarea Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Local al comunei Florești-Stoenești, județul Giurgiu.
25 FEB 2021 HOTĂRÂREA NR.16, privind mandatarea reprezentantului comunei să aprobe modificările Caietului de Sarcini al serviciului de alimentare cu apă și de canalizare și ale Regulamentului Serviciului și mandatarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Euro-Apa să aprobe modificările Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu apă și canalizare Consiliului Local al comunei Florești-Stoenești.
25 FEB 2021 HOTĂRÂREA NR.17, privind cererea de trecere a unui imobil situat pe strada Bășcăreți, nr.5, sat Palanca, comuna Florești-Stoenești, din domeniul privat al statului și din administrarea Administrației Domeniilor Statului în domeniul privat al unității administrativ-teritoriale Florești-Stoenești, județul Giurgiu și în administrarea Consiliului Local al comunei Florești-Stoenești.
25 FEB 2021 HOTĂRÂREA NR.18, privind introducerea suprafeței de 1906 mp teren intravilan în domeniul privat al comunei Florești-Stoenești.
25 FEB 2021 HOTĂRÂREA NR.19, privind mandatarea cabinetului individual Gaman Valentin, reprezentat prin avocat Nedea Dan, să reprezinte consiliul local al comunei Florești-Stoenești, în dosarul cu nr. 320/122/2020, de pe lângă Tribunalul Giurgiu, cu Instituția Prefectului, județul Giurgiu.
ÎNAPOI LA HOTĂRÂRI