Având în vedere prevederile art. 476, alin.1, alin. 2 lit. (b), art. 480-481 si ale art. 618, alin. 23 din OUG. 57/2019, privind Codul Administrativ, Art. 144 din HG. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici, Ordinului 1932/2009 privind organizarea si desfasurarea examenului de promovare in clasa a functionarilor publici si ale Ordinului 473/2012 pentru modificarea Regulamentului privind organizarea si desfasurarea examenului de promovare in clasa a functionarilor publici, comunicăm că Primaria Comunei Floresti-Stoenesti organizează examen de promovare în clasa în data de 25.08.2020– proba scrisă.
Condițiile de participare la examenul de promovare:
a) să dobândească, ulterior intrării în corpul funcţionarilor publici, o diplomă de studii de nivel superior, în specialitatea în care îşi desfăşoară activitatea sau într-un domeniu considerat util pentru desfăşurarea activităţii de către conducătorul autorităţii sau instituţiei publice;
b) să nu aibă o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile prezentului cod;

Condiţiile de desfăşurare a examenului:
– examenul de promovare în clasa se va desfășura la sediul Primariei Comunei Floresti-Stoenesti, strada 1 Decembrie 1918, nr. 123, judetul Giurgiu, în data de 25.08.2020, ora 10:00 iar interviul se va susține cu respectarea dispozițiilor art. 56 din Hotărârea nr. 611/2008.

Dosarul de concurs se va depune de către candidați în termen de 5 de zile de la data afișării anunțului privind organizarea examenului de promovare și va conține în mod obligatoriu:
– cererea de înscriere la examenul de promovare in clasa;
– diploma de studii de nivel superior, în specialitatea în care îşi desfăşoară activitatea sau într-un domeniu considerat util pentru desfăşurarea activităţii de către conducătorul autorităţii sau instituţiei publice;
– adeverinta eliberata de compartimentul resurse umane in vederea atestarii situatiei disciplinare a functionarului public, in care se mentioneaza expres daca acestuia i-a fost aplicata o sanctiune disciplinara care sa nu fi fost radiată, în condiţiile legii;

Informații suplimentare privind organizarea concursului pot fi obținute la tel. 0246 256 005 , email: primarie@floresti-stoenesti.ro. Persoană de contact, Popa Marinela, Referent superior Resurse umane.

Bibliografia obligatorie pentru susţinerea examenului de promovare clasa pentru funcționarii publici din cadrul Primariei Comunei Floresti-Stoenesti, judetul Giurgiu, organizat în data de 25.08.2020:
I. Consilier, clasa I, grad profesional asistent – Serviciul Contabilitate
– O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
– Constituția României(r), actualizată cu modificările şi completările ulterioare;
– Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, actualizată cu modificările şi completările ulterioare;
– Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, ( Titlul IX-Impozite și Taxe locale) actualizată cu modificările şi completările ulterioare;
– Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, actualizată cu modificările şi completările ulterioare;
– Hotărârea nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, actualizată cu modificările şi completările ulterioare;
– Ordonanţa nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, actualizată cu modificările şi completările ulterioare;
– Ordonanţa nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, actualizată cu modificările şi completările ulterioare;
– Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, actualizată cu modificările şi completările ulterioare.

ATRIBUTII STABILITE IN FISA POSTULUI

I. Consilier, clasa I, grad profesional asistent – Serviciul Contabilitate
Atribuţii:
– asigura asistenta contribuabililor la solicitarea acestora, pentru completarea declaratiilor de impunere si a documentelor si actelor fiscale in vederea depunerii si inregistrarii acestora la registratura unitatii;
– preia declaratiile de impozite si taxe locale, repartizate, docomentele jistificative care stau la baza acestora, asigurand valorificarea si inregtistrarea acestora in evidenta de platitor condusa cu ajutorul programului informatic de impozite si taxe locale;
– efectueaza operatiuni de debitari si scaderi, scutiri, reduceri,calculeza majorari de intarziere si editeaza zilnic procesele verbale de impunere, borderourile de debitare si scadere, lista centralizatoare a operatiunilor efectuate si alte documente cu privire la operatiunile de debitare din sectorul sau de activitate;
– comunica procesul verbal de instiintare de plata al contribuabililor,cu privire la debitele stabilite, ramasitele si accesoriile fiscale, aferente acestuia;
– inregistreaza in evidenta pe platitor cererile de scutire dupa aprobarea acestora.
– asigura si raspunde de gestionarea documentelor referitoare la impunerea fiecarui contribuabil grupate in dosarul fiscal al acestuia;
– raspunde de integritatea, confidentialitatea si securitatea datelor din documentele continute de fiecare dosar fiscal in conditiile legii;
– asigura arhivarea tuturor documentelor rezultate din domeniul sau de activitate;
– acorda bonificatii legale in cazul platilor facute cu anticipatie;
– intocmeste acte de insolvabilitate in conformitate cu prevederile legale;
– primeste si alte insarcinari de la primarul comunei si seful biroului contabilitate;
– prezentele atributii nu sunt limitative, putand fi completate si cu alte dispozitii emise de conducatorul autoritatii publice locale;
– va respecta programul de funcţionare în conformitate cu atribuţiile din prezenta fişă a postului : 8,00-16,00
– nu părăseşte locul de muncă fără o cerere scrisă care se va face cu aprobarea Şefului în care îşi desfăşoară activitatea titularul postului şi care va avea avizul primarului, cerere în care se va specifica exact perioada în care va lipsi din unitate(ziua şi orele) în caz contrar este direct răspunzător de orice eveniment la care ar putea fi expus – situaţie în care primarul şi conducătorul compartimentului în care îşi desfăşoară activitatea Are obligaţia respectării Regulamentelor de Organizare şi Funcţionare ale aparatului de specialitate a primarului, instituţiilor şi serviciilor publice de interes local, a Regulamentelor de Ordine Interioară ale aparatului de specialitate a primarului, instituţiilor şi serviciilor publice de interes local;

ANEXA NR. 1 LA DISPOZITIA NR. 159/10.08.2020

BIBLIOGRAFIE:

I. Consilier, clasa I, grad profesional asistent – Serviciul Contabilitate
– O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
– Constituția României(r), actualizată cu modificările şi completările ulterioare;
– Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, actualizată cu modificările şi completările ulterioare;
– Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, ( Titlul IX-Impozite și Taxe locale) actualizată cu modificările şi completările ulterioare;
– Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, actualizată cu modificările şi completările ulterioare;
– Hotărârea nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, actualizată cu modificările şi completările ulterioare;
– Ordonanţa nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, actualizată cu modificările şi completările ulterioare;
– Ordonanţa nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, actualizată cu modificările şi completările ulterioare;
– Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, actualizată cu modificările şi completările ulterioare.