Având în vedere prevederile art. 478 raportat la prevederile art. 618 alin. (22) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ coroborat cu prevederile art. 73 din Hotărârea nr. 546/2020 privind modificarea si completarea H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, comunicăm că Primaria Comunei Floresti-Stoenesti organizează examen de promovare în grad profesional în data de 09.09.2020– proba scrisă.

Condițiile de participare la examenul de promovare:

Pentru a participa la examenul de promovare în gradul profesional imediat superior funcţionarul public trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

– să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează;

– să fi obţinut cel puţin calificativul “bine” la evaluarea performanţelor individuale în ultimii 2 ani de activitate;

– să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile prezentului cod.

Condiţiile de desfăşurare a examenului:

–examenul de promovare în grad profesional se va desfășura la sediul Primariei Comunei Floresti-Stoenesti, strada 1 Decembrie 1918, nr. 123, judetul Giurgiu, în data de 09.09.2020, ora 10:00 iar interviul se va susține cu respectarea dispozițiilor art. 56 din Hotărârea nr. 611/2008.

Dosarul de concurs se va depune de către candidați în termen de 20 de zile de la data afișării anunțului privind organizarea examenului de promovare și va conține în mod obligatoriu:

formularul de înscriere (se va pune la dispoziție de secretarul comisiei de concurs);

copie de pe carnetul de muncă sau adeverinţa eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează;

copii de pe rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 2 ani în care funcţionarul public s-a aflat în activitate;

cazierul administrativ sau alte documente care să ateste îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 479 alin.(1) lit. d) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.

Informații suplimentare privind organizarea concursului pot fi obținute la tel. 0246 256 005 , email: primarie@floresti-stoenesti.ro. Persoană de contact, Popa Marinela, Referent superior Resurse umane.

Bibliografia obligatorie pentru susţinerea examenului de promovare în gradul imediat superior deținut pentru funcționarii publici din cadrul Primariei Comunei Floresti-Stoenesti, judetul Giurgiu, organizat în data de 09.09.2020:

I. Consilier, clasa I, grad profesional superior – Serviciul Contabilitate

– O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

– Constituția României(r), actualizată cu modificările şi completările ulterioare;

– Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, actualizată cu modificările şi completările ulterioare;

– Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, actualizată cu modificările şi completările ulterioare;

– Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, actualizată cu modificările şi completările ulterioare;

– Hotărârea nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, actualizată cu modificările şi completările ulterioare;

– Ordonanţa nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, actualizată cu modificările şi completările ulterioare;

– Ordonanţa nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, actualizată cu modificările şi completările ulterioare;

– Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, actualizată cu modificările şi completările ulterioare.

– Legea nr. 82/1991, cu modificările şi completările ulterioare.

– OMFP. nr. 616/2006;

II. Consilier, clasa I, grad profesional superior-Serviciul Contabilitate

– O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

– Constituția României(r), actualizată cu modificările şi completările ulterioare;

– Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, actualizată cu modificările şi completările ulterioare;

– Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, ( Titlul IX-Impozite și Taxe locale) actualizată cu modificările şi completările ulterioare;

– Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, actualizată cu modificările şi completările ulterioare;

– Hotărârea nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, actualizată cu modificările şi completările ulterioare;

– Ordonanţa nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, actualizată cu modificările şi completările ulterioare;

– Ordonanţa nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, actualizată cu modificările şi completările ulterioare;

– Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, actualizată cu modificările şi completările ulterioare.

III. Consilier, clasa I, grad profesional Principal- Serviciul Asistenta sociala

– O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

– Constituția României(r), actualizată cu modificările şi completările ulterioare;

– Legea nr. 292/2011, Legea asistenţei sociale, cu modificările şi completările ulterioare H.G.nr.778/2013 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate prin HG nr.50/2011, a Normelor Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 277/2010 privind alocatia pentru sustinerea familiei, aprobater prin HG. nr. 38 /2011 a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor OUG nr. 70/2011 privind masurile de protectie sociala în perioada sezonului rece, aprobate prin HG nr. 920/2011;

– OUG nr.42/2013 pentru modificarea și completarea Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat,precum si pentru modificarea Legii nr.277/2010 privind alocatia pentru sustinerea familiei.

– HG.nr.577/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.61/1993 privind alocatia de stat pentru copii precum si pentru reglementarea modalitatilor de stabilire si plata a alocatiei de stat pentru copii cu modificarile si completarile ulterioare;

– Legea nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

– Hotararea Guvernului nr. 268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificarile si completarile ulterioare;

– HG nr.427/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice privind conditiile de încadrare, drepturile si obligatiile asistentului personal al persoanei cu handicap, cu modificarile si completarile ulterioare.

IV. Consilier, clasa I, grad profesional Superior – Serviciul Asistenta sociala

1. O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

2. Constituția României(r), actualizată cu modificările şi completările ulterioare;

3. Legea nr. 292/2011, Legea asistenţei sociale, cu modificările şi completările ulterioare H.G.nr.778/2013 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat , aprobate prin HG nr.50/2011, a Normelor Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.277/2010 privind alocatia pentru sustinerea familiei , aprobater prin HG.nr.38 /2011 a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor OUG nr.70/2011 privind masurile de protectie sociala în perioada sezonului rece, aprobate prin HG nr.920/2011;

4. OUG nr.42/2013 pentru modificarea și completarea Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat,precum si pentru modificarea Legii nr.277/2010 privind alocatia pentru sustinerea familiei;

5. HG.nr.577/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.61/1993 privind alocatia de stat pentru copii precum si pentru reglementarea modalitatilor de stabilire si plata a alocatiei de stat pentru copii cu modificarile si completarile ulterioare;

6. Legea nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

7. Hotararea Guvernului nr. 268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificarile si completarile ulterioare;

8. HG nr.427/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice privind conditiile de încadrare, drepturile si obligatiile asistentului personal al persoanei cu handicap, cu modificarile si completarile ulterioare .

V. Consilier, clasa I, grad profesional principal-Serviciul Resurse Umane

1. Constituția României, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

2. Legea nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

3. Legea 53/2003 Codul muncii republicată, actualizată;

4. Hotărârea nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările și completările ulterioare;

5. Hotărârea nr. 286 din 23 martie 2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

VI. Consilier, grad profesional principal – Serviciul cadastru și urbanism

1. Constituția României, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

2. Legea nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

3. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită al funcţionarilor publici, cu modificările si completările ulterioare;

4. Legea nr. 18/1991, fondului funciar, cu modificările si completările ulterioare;

5. Legea nr. 1/2000, pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997;

6. Legea nr. 247/2005, privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente;

7. H.G. nr. 890/2005, pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de constituire, atribuţiile şi funcţionarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, a modelului şi modului de atribuire a titlurilor de proprietate, precum şi punerea în posesie a proprietarilor.

ATRIBUTII STABILITE IN FISA POSTULUI

I. Consilier, clasa I, grad profesional superior – Serviciul Contabilitate
Atributii:
– stabileste si raspunde de aplicarea masurilor legale ce se impun pentru respectarea disciplinei financiare si bugetare, in scopul identificarii si sanctionarii evaziunii fiscale si atragerea de venituri suplimentare la bugetul local;
– asigura angajarea, lichidarea. Ordonantarea si plata cheltuielilor;
– ia masuri pentru asigurarea fondurilor necesare functionarii unitatilor de invatamant;
– asigura masurile necesare pentru aplicarea normelor legale privindintocmirea, manipularea, circulatia si pastrarea documentelor cu regim special;
– urmareste recuperarea pagubelor pricinuite de functionarii din cadrul Primariei comunei Floresti-Stoenesti si a serviciilor acesteia, precum si recuperarea sumelor datorate de persoanele fizice si juridice care nu si-au onorat obligatiile de plata catre bugetul local;
– aplica viza de control financiar preventive si stabileste normele necesare pentru respectarea Legii contabilitatii;
– intocmeste proiectul bugetului local al comunei Floresti-Stoenesti si proiectele de rectificare ale acestuia;
– intocmeste raportul primarului privind Proiectul bugetului local al comunei Floresti-Stoenesti ;
– intocmeste darile de seama contabile trimestiale si anuale si le depune la Directia generala a finantelor publice;
– urmareste executia bugetului local si intocmeste raportul privind contul de executie a acestuia;
– intocmeste balantele de verificare lunare;
– asigura gestionarea judicioasa si eficienta a fondurilor publice;
– organizeaza, coordoneaza, indruma si controleaza activitatea de evidenta si incasare a impozitelor si taxelor si raspunde de confirmarea in termen a preluarii spre executare a debitelor primate de la alte unitati si a caror incasare se face prin Serviciul impozite si taxe;
– urmareste si asigura efectuarea obligatiilor de plata, conform prevederilor legale;
– analizeaza solicitarile de subventii care se acorda din bugetul local;
– organizeaza, coordoneaza si raspunde de activitatea de caserie in baza normelor si instructiunilor specifice in scopul efectuarii de incasari plati;
– asigura respectarea normelor legale cu privire la inventarierea anuala a bunurilor, integritatea, pastrarea si paza bunurilor si valorilor de orice fel si detinute cu orice titlu, utilizarea valorilor materiale de orice fel, declasarea si casarea de bunuri, efectuarea in numerar sau in cont a incasarilor si platilor, in lei si in valuta de orice natura;
– asigura intocmirea, pastrarea si actualizarea evidentei patrimoniului comunei Floresti-Stoenesti si prezentarea oportunitatilor de valorificare a acestuia, potrivit legii;
– elaboreaza si intocmeste diverse documentatii, rapoarte, ce stau la baza proiectelor de hotarari cu continut economico-financiar;
– asigura gestionarea materialelor, obiectelor de inventar si a mijloacelor fixe din cadrul Primariei comunei Floresti-Stoenesti;
– urmareste executia bugetara pentru toate activitatile finantate prin bugetul local, precum si pentru activitatile finantate din surse extrabugetare;
– analizeaza si solutioneaza solicitarile de subventii care se acorda din bugetul local;
– pe baza bugetului aprobat, intocmeste deschideri de credite si dispozitii bugetare pentru toate activitatile cuprinse in bugetul local;
– in concordanta cu prevederile bugetare intocmeste lunar cererile de sume defalcate si transferuri din bugetul de stat (pentru investitii, protectie sociala, etc.) pe care le supune avizarii, Directiei generale a finantelor publice si controlului financiar de stat;
– asigura onorarea la timp si corecta a obligatiunilor financiare ale institutiei, catre terti si acestora catre institutie cu respectarea prioritatilor potrivit legii;
– asigura documentele si sumele necesare pentru deplasarile efectuate de personalul propriu in interes de serviciu in tara;
– asigura evidenta contabila, sintetica si analitica a mijloacelor fixe, pe locuri de folosinta, obiectelor de inventar in magazii si in folosinta, precum si a materialelor pe gestiuni si pe feluri de materiale in scopul pastrarii integritatii patrimoniului unitatii;
– organizeaza efectuarea platilor reprezentand drepturile salariale ale personalului aparatului propriu al consiliului local al comunei Floresti-Stoenesti si altor activitati organizate in cadrul Primariei comunei Floresti-Stoenesti si altor activitati organizate si orice alte incasari si plati in baza documentelor legal intocmite de compartimentele de specialitate si vizate de cei in drept;
– verifica statele de plata intocmite de compartimentul de autoritate tutelara, protectie sociala si asigura plata indemnizatiilor de nastere, a ajutoarelor sociale ce se acorda categoriilor de personae prevazute de Legea nr. 416/2001, privind venitul minim garantat intocmite de asistentul social;
– intocmeste statele de plata pentru asistentii persoanelor cu handicap grav ingrijindu-se de asigurarea fondurilor necesare;
intocmeste statele de plata pentru personalul din cadrul primariei, asigura aplicarea retinerilor potrivit obligatiilor de plata ce revin personalului Primariei comunei Floresti-Stoenesti;
– asigura conducerea evidentei zilnice a registrului de casa si depunerea documentelor justificative, in vederea verificarii si inregistrarii in evidentele contabile, in acest scop incaseza sumele datorate bugetului local provenite din chirii, taxe de concesionari, taxe de participare la licitatie.
– asigura respectarea normelor si instructiunilor specifice privind operatiunile de casa;
– organizeaza pregatirea si desfasurarea lucrarilor de inventariere privind patrimonial public si privat al comunei Floresti-Stoenesti, efectueaza valorificarea inventarelor si face propuneri pentru recuperarea pagubelor constatate, dupa caz;
– face propuneri si urmareste indeplinirea masurilor luate cu privire la casarea, declasarea sau transmiterea bunurilor intocmind documentele necesare;
– intocmeste lunar, trimestrial, semestrial sau anual, dupa caz, rapoarte statistice legate de atributiile compartimentului si le inainteaza organelor abilitate pentru centralizare;
– angajatii serviciului nu au dreptul sa redacteze cereri, petitii sau orice inscrisuri in numele si pentru persoane fizice si juridice solicitante ale oricaror acte administrative;
– asigura relatiile de comunicare si fluidizare a informatiilor intre compartimente;
– asigura solutionarea in termen legal a corespondentei repartizate spre rezolvare, inclusive a notelor de audienta, interpelari formulate de catre consilierii locali;
– pastreaza secretul operatiunilor effectuate pe linie de serviciu, raspunde dupa caz, material, civil, administrative sau penal pentru faptele savarsite in exercitarea atributiilor ce-i revin;
– indeplineste orice alte atributii repartizate de sefii ierarhici, transmise de conducerea Primariei Comunei Floresti-Stoenesti precum si de consiliul local in scris sau verbal.
– va respecta programul de funcţionare: 8,00-16,00

II. Consilier, clasa I, grad profesional superior-Serviciul Contabilitate
Atributii:
– asigura asistenta contribuabililor la solicitarea acestora, pentru completarea declaratiilor de impunere si a documentelor si actelor fiscale in vederea depunerii si inregistrarii acestora la registratura unitatii;
– preia declaratiile de impozite si taxe locale, repartizate, docomentele jistificative care stau la baza acestora, asigurand valorificarea si inregtistrarea acestora in evidenta de platitor condusa cu ajutorul programului informatic de impozite si taxe locale;
– efectueaza operatiuni de debitari si scaderi, scutiri, reduceri,calculeza majorari de intarziere si editeaza zilnic procesele verbale de impunere, borderourile de debitare si scadere, lista centralizatoare a operatiunilor efectuate si alte documente cu privire la operatiunile de debitare din sectorul sau de activitate;
– comunica procesul verbal de instiintare de plata al contribuabililor,cu privire la debitele stabilite , ramasitele si accesoriile fiscale, aferente acestuia;
– inregistreaza in evidenta pe platitor cererile de scutire dupa aprobarea acestora.
– asigura si raspunde de gestionarea documentelor referitoare la impunerea fiecarui contribuabil grupate in dosarul fiscal al acestuia;
– raspunde de integritatea, confidentialitatea si securitatea datelor din documentele continute de fiecare dosar fiscal in conditiile legii;
– asigura arhivarea tuturor documentelor rezultate din domeniul sau de activitate;
– acorda bonificatii legale in cazul platilor facute cu anticipatie;
– intocmeste acte de insolvabilitate in conformitate cu prevederile legale;
– primeste si alte insarcinari de la primarul comunei si seful biroului contabilitate ;
– prezentele atributii nu sunt limitative, putand fi completate si cu alte dispozitii emise de conducatorul autoritatii publice locale;
– va respecta programul de funcţionare: 8,00-16,00
– nu părăseşte locul de muncă fără o cerere scrisă care se va face cu aprobarea Şefului în care îşi desfăşoară activitatea titularul postului şi care va avea avizul primarului, cerere în care se va specifica exact perioada în care va lipsi din unitate(ziua şi orele) în caz contrar este direct răspunzător de orice eveniment la care ar putea fi expus – situaţie în care primarul şi conducătorul compartimentului în care îşi desfăşoară activitatea Are obligaţia respectării Regulamentelor de Organizare şi Funcţionare ale aparatului de specialitate a primarului, instituţiilor şi serviciilor publice de interes local, a Regulamentelor de Ordine Interioară ale aparatului de specialitate a primarului, instituţiilor şi serviciilor publice de interes local ;

III. Consilier, clasa I, grad profesional Principal- Serviciul Asistenta sociala
Atributii:

– asigurarea măsurilor de protecţie socială prin acordarea de prestaţii sociale familiilor şi persoanelor aflate în situaţie de nevoie, pentru creşterea calităţii vieţii şi promovarea incluziunii sociale;
– protecţia persoanelor cu handicap şi a celor vârstnice, acordarea asistenţei sociale, stabilită de legislaţie şi dată în competenţa autorităţilor locale.
– implicarea comunităţii locale în vederea promovării şi respectării drepturilor copiilor şi a prevenirii separării acestora de familie şi urmărirea modului în care tutorii îşi îndeplinesc sarcinile prevăzute de lege în acest domeniu.
– intocmeste anchetele sociale si le inainteaza catre institutiile care le solicita;
– intocmeste situatii statistice referitoare la activitatile ce-i revin;
– intocmeste documentatia privind acordarea unor ajutoare de urgenta conform Legii nr. 416/2001;
– identifica, evalueaza si face propuneri privind acordarea unui sprijin material si financiar familiilor cu copii in intretinere, asigura consiliere;
– face propuneri pentru ajutorarea familiilor cu probleme socio-economice, cu venituri de subzistenta;
– intocmeste anchete sociale privind situatia materiala si morala a familiilor vulnerabile;
– intocmeste caracterizari la solicitarea cetatenilor si diferitelor organe si institutii;
– intocmeste situatia copiilor lipsiti de ocrotire parinteasca si propune dupa caz instituirea tutelei sau curatelei in urma efectuarii anchetelor sociale la domiciliul acestora;
– colaboreaza cu serviciile de stare civila, de evidenta a populatiei si sesizeaza, dupa caz, situatiile in care sunt persoane fara acte de stare civila, identitate, etc., intocmeste sesizarile pentru intrarea in legalitate.
– raspunde in termenul legal adreselor primite si cererilor cetatenilor cu trimiterea raspunsului in termen;
– asigura gratuit consultant de specialitate in domeniul asistentei sociale;
– organizeaza si raspunde de plasarea persoanelor intr-o institutie de specialitate si faciliteaza accesul acesteia in alte institutii specializate (spital, institutii de ocrotire);
– realizeaza si spijina activitatea de prevenire a abandonului copilului;
– se ocupa de distribuirea de alimente pentru persoanele defavorizate atunci cand este cazul;
– preia si rezolva corespondenta privind autoritatea tutelara;
– arhiveaza documentele create si le preda referentului cu atributii de arhiva, pe baza de lista de inventar si proces verbal de predare-primire
– efectuarea de anchetele sociale pentru persoanele care doresc incadrarea intr-un grad de handicap sau isi revizuiesc certificatele de incadrare;
– centralizeaza situatia copiilor ai caror parinti sunt plecati cu contract de munca in strainatate;
– indeplineste si alte atributii prevazute de lege
– are obligaţia respectării Regulamentelor de Organizare şi Funcţionare ale aparatului de specialitate a primarului, instituţiilor şi serviciilor publice de interes local, a Regulamentelor de Ordine Interioară ale aparatului de specialitate a primarului, instituţiilor şi serviciilor publice de interes local ;
– va respecta programul de funcţionare : 8,00-16,00
– nu părăseşte locul de muncă fără o cerere scrisă care se va face cu aprobarea Şefului în care îşi desfăşoară activitatea titularul postului şi care va avea avizul primarului, cerere în care se va specifica exact perioada în care va lipsi din unitate(ziua şi orele) în caz contrar este direct răspunzător de orice eveniment la care ar putea fi expus – situaţie în care primarul şi conducătorul compartimentului în care îşi desfăşoară activitatea titularul postului sunt exonerate de orice răspundere

IV. Consilier, clasa I, grad profesional Superior – Serviciul Asistenta sociala
Atributii:
– asigurarea măsurilor de protecţie socială prin acordarea de prestaţii sociale familiilor şi persoanelor aflate în situaţie de nevoie, pentru creşterea calităţii vieţii şi promovarea incluziunii sociale;
– protecţia persoanelor cu handicap şi a celor vârstnice, acordarea asistenţei sociale, stabilită de legislaţie şi dată în competenţa autorităţilor locale.
– implicarea comunităţii locale în vederea promovării şi respectării drepturilor copiilor şi a prevenirii separării acestora de familie şi urmărirea modului în care tutorii îşi îndeplinesc sarcinile prevăzute de lege în acest domeniu.
– intocmeste anchetele sociale si le inainteaza catre institutiile care le solicita;
– intocmeste situatii statistice referitoare la activitatile ce-i revin;
– intocmeste documentatia privind acordarea unor ajutoare de urgenta conform Legii nr. 416/2001;
– identifica, evalueaza si face propuneri privind acordarea unui sprijin material si financiar familiilor cu copii in intretinere, asigura consiliere;
– face propuneri pentru ajutorarea familiilor cu probleme socio-economice, cu venituri de subzistenta;
– intocmeste anchete sociale privind situatia materiala si morala a familiilor vulnerabile;
– intocmeste caracterizari la solicitarea cetatenilor si diferitelor organe si institutii;
– intocmeste situatia copiilor lipsiti de ocrotire parinteasca si propune dupa caz instituirea tutelei sau curatelei in urma efectuarii anchetelor sociale la domiciliul acestora;
– colaboreaza cu serviciile de stare civila, de evidenta a populatiei si sesizeaza, dupa caz, situatiile in care sunt persoane fara acte de stare civila, identitate, etc., intocmeste sesizarile pentru intrarea in legalitate.
– raspunde in termenul legal adreselor primite si cererilor cetatenilor cu trimiterea raspunsului in termen;
– asigura gratuit consultant de specialitate in domeniul asistentei sociale;
– organizeaza si raspunde de plasarea persoanelor intr-o institutie de specialitate si faciliteaza accesul acesteia in alte institutii specializate (spital, institutii de ocrotire);
– realizeaza si spijina activitatea de prevenire a abandonului copilului;
– se ocupa de distribuirea de alimente pentru persoanele defavorizate atunci cand este cazul;
– preia si rezolva corespondenta privind autoritatea tutelara;
– arhiveaza documentele create si le preda referentului cu atributii de arhiva, pe baza de lista de inventar si proces verbal de predare-primire
– efectuarea de anchetele sociale pentru persoanele care doresc incadrarea intr-un grad de handicap sau isi revizuiesc certificatele de incadrare;
– centralizeaza situatia copiilor ai caror parinti sunt plecati cu contract de munca in strainatate;
– indeplineste si alte atributii prevazute de lege
– are obligaţia respectării Regulamentelor de Organizare şi Funcţionare ale aparatului de specialitate a primarului, instituţiilor şi serviciilor publice de interes local, a Regulamentelor de Ordine Interioară ale aparatului de specialitate a primarului, instituţiilor şi serviciilor publice de interes local ;
– va respecta programul de funcţionare : 8,00-16,00
– nu părăseşte locul de muncă fără o cerere scrisă care se va face cu aprobarea Şefului în care îşi desfăşoară activitatea titularul postului şi care va avea avizul primarului, cerere în care se va specifica exact perioada în care va lipsi din unitate(ziua şi orele) în caz contrar este direct răspunzător de orice eveniment la care ar putea fi expus – situaţie în care primarul şi conducătorul compartimentului în care îşi desfăşoară activitatea titularul postului sunt exonerate de orice răspundere

V. Consilier, clasa I, grad profesional principal-Serviciul Resurse Umane
Atributii:
– participa la definirea politicii de personal a companiei;
– participa la adaptarea structurii organizatorice a companiei în toate etapele dezvoltarii acesteia;
– gestioneaza procedurile si contractele referitoare la asistenta medicala a angajatilor si a membrilor familiilor acestora;
– culege informatii, observa evolutia indicilor de plata, în conformitate cu functionarea si evolutia societatii;
– decide necesitatea expertizelorsau a consultantei de specialitate pentru domeniul sau de activitate;
– întocmirea pe calculator si editarea de adeverinte, actualizari norme, diverse formulare, tabele, adrese necesare în cadrul biroului si institutiei;
– realizarea de anchete atunci când se constata abateri disciplinare;
– actualizarea statelor de functiuni si a tabelelor cu muncitori în baza structurii organizatorice aprobate;
– centralizarea pe calculator a datelor din conturile de salarii si din state de plata a datelor necesare întocmirii rapoartelor statistice solicitate;
– studierea legislatiei muncii în vigoare;
– introducerea/initializarea sau actualizarea bazei de date a salariatilor;
– calculul salariilor inclusiv listarea statelor de plata;
– evidenta lunara a fondului de salarii realizat si a numarului de salariati, categorii de personal, obiective, puncte de lucru;
– operarea în sistemul de salarizarea a tuturor modificarilor ce apar(încadrari,
– desfaceri de contracte individuale de munca, negocieri de salarii, etc.);
– evidenta prezentei la lucru a personalului si întocmirea formelor necesare pentru salarizare;
– orice alta activitate specifica departamentului resurse umane;
– va respecta programul de funcţionare : 8,00-16,00

VI. Consilier, grad profesional principal – Serviciul cadastru și urbanism
Atributii:
– este membru in cadrul Comisiei de fond funciar
– participa la sedintele Comisiei de fond funciar
– asigura impreuna cu consilierul juridic si agentul agricol lucrarile de secretariat ale comisiei locale pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenului;
– intocmeste referatele conform circularelor primite de la comisia judeteana privind rectificarea sau anularea titlurilor de proprietate, dupa caz;
– analizeaza cererile formulate privind reconstituirea dreptului de proprietate, prezentand propuneri pentru rezolvarea lor in conformitate cu prevederile Legii fondului funciar si inaintarea lor spre validare Institutiei Prefectului Judetului Giurgiu;
– efectueaza punerea in posesie prin delimitare in teren a dreptului de proprietate si inmaneaza titlurile de propriete persoanelor indreptatite;
– inventariaza impreuna cu agentul agricol terenurile din extravilanul si intravilanul comunei ramase neatribuite si intocmeste documentatia, respectiv referatul compartimentului de resort cu intreaga documentatie-extras din planuri parcelare cu propunerea ca aceste suprafete sa fie trecute in domeniul privat al comunei;
– potrivit HG 661/2001 verifica in teren detinerea suprafetelor cultivate si stabileste existent produselor pentru care se solicita certificatele de producator agricol, cu propunerea de a se elibera certificatul de producator persoenelor indreptatite;
– informeaza cetatenii si urmareste respectarea normelor tehnice si a legislatiei in vigoare referitoare la carantina fitosanitara, combaterea bolilor si daunatorilor la plante si utilizarea pesticidelor;
– culege informatii de la cetateni privind structura culturilor ce doresc sa le insamanteze in anul current si in functie de conditiile pedoclimatice le asigura consultant de specilaitate;
– propune masuri pentru sprijinirea producatorilor agricoli asigurand in acelasi timp consultanta de specialitate in vederea infiintarii, la nivelul comunei, a unor exploatatii agricole pe domenii: legumicole, zootehnice, agricole;
– indruma producatorii agricoli si ajuta, in sensul intocmirii documentatiilor pentru acordarea de prime pe produs precum si cunoasterea modalitatilor directe de sustinere a producatorilor agricoli;
– contribuie in comuna, alaturi de ceilalti specialist in aplicarea programelor prevazute in strategia guvernului pe linie de agricultura;
– intocmeste si tine evidenta contractelor de arendare;
– intocmeste procedurile de schimbare a categoriei de folosinta a terenurilor si materializarea acestora in PUG;
– redacteaza referate de specialitate la proiectele de dispozitii si proiectele de hotarari din domeniul agricol;

ANEXA NR. 1 LA DISPOZITIA NR. 160/10.08.2020
BIBLIOGRAFIE:
I. Consilier, clasa I, grad profesional superior – Serviciul Contabilitate
– O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
– Constituția României(r), actualizată cu modificările şi completările ulterioare;
– Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, actualizată cu modificările şi completările ulterioare;
– Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal actualizată cu modificările şi completările ulterioare;
– Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, actualizată cu modificările şi completările ulterioare;
– Hotărârea nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, actualizată cu modificările şi completările ulterioare;
– Ordonanţa nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, actualizată cu modificările şi completările ulterioare;
– Ordonanţa nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, actualizată cu modificările şi completările ulterioare;
– Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, actualizată cu modificările şi completările ulterioare.
– Legea nr. 82/1991, cu modificările şi completările ulterioare.
– OMFP. nr. 616/2006;

II. Consilier, clasa I, grad profesional superior-Serviciul Contabilitate

– O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
– Constituția României(r), actualizată cu modificările şi completările ulterioare;
– Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, actualizată cu modificările şi completările ulterioare;
– Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, ( Titlul IX-Impozite și Taxe locale) actualizată cu modificările şi completările ulterioare;
– Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, actualizată cu modificările şi completările ulterioare;
– Hotărârea nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, actualizată cu modificările şi completările ulterioare;
– Ordonanţa nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, actualizată cu modificările şi completările ulterioare;
– Ordonanţa nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, actualizată cu modificările şi completările ulterioare;
– Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, actualizată cu modificările şi completările ulterioare.

III. Consilier, clasa I, grad profesional Principal- Serviciul Asistenta sociala

– O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
– Constituția României(r), actualizată cu modificările şi completările ulterioare;
– Legea nr. 292/2011, Legea asistenţei sociale, cu modificările şi completările ulterioare H.G.nr.778/2013 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate prin HG nr.50/2011, a Normelor Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 277/2010 privind alocatia pentru sustinerea familiei, aprobater prin HG. nr. 38 /2011 a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor OUG nr. 70/2011 privind masurile de protectie sociala în perioada sezonului rece, aprobate prin HG nr. 920/2011;
– OUG nr.42/2013 pentru modificarea și completarea Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat,precum si pentru modificarea Legii nr.277/2010 privind alocatia pentru sustinerea familiei.
– HG.nr.577/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.61/1993 privind alocatia de stat pentru copii precum si pentru reglementarea modalitatilor de stabilire si plata a alocatiei de stat pentru copii cu modificarile si completarile ulterioare;
– Legea nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
– Hotararea Guvernului nr. 268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificarile si completarile ulterioare;
– HG nr. 427/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice privind conditiile de încadrare, drepturile si obligatiile asistentului personal al persoanei cu handicap, cu modificarile si completarile ulterioare.

IV. Consilier, clasa I, grad profesional Superior – Serviciul Asistenta sociala

1. O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
2. Constituția României(r), actualizată cu modificările şi completările ulterioare;
3. Legea nr. 292/2011, Legea asistenţei sociale, cu modificările şi completările ulterioare H.G.nr.778/2013 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat , aprobate prin HG nr. 50/2011, a Normelor Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.277/2010 privind alocatia pentru sustinerea familiei , aprobater prin HG. nr.38/2011 a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor OUG nr.70/2011 privind masurile de protectie sociala în perioada sezonului rece, aprobate prin HG nr.920/2011;
4. OUG nr.42/2013 pentru modificarea și completarea Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat,precum si pentru modificarea Legii nr.277/2010 privind alocatia pentru sustinerea familiei;
5. HG.nr.577/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.61/1993 privind alocatia de stat pentru copii precum si pentru reglementarea modalitatilor de stabilire si plata a alocatiei de stat pentru copii cu modificarile si completarile ulterioare;
6. Legea nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
7. Hotararea Guvernului nr. 268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificarile si completarile ulterioare;
8. HG nr.427/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice privind conditiile de încadrare, drepturile si obligatiile asistentului personal al persoanei cu handicap, cu modificarile si completarile ulterioare .

V. Consilier, clasa I, grad profesional principal-Serviciul Resurse Umane

1. Constituția României, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
2. Legea nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
3. Legea 53/2003 Codul muncii republicată, actualizată;
4. Hotărârea nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările și completările ulterioare;
5. Hotărârea nr. 286 din 23 martie 2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

VI. Consilier, grad profesional principal – Serviciul cadastru și urbanism

1. Constituția României, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
2. Legea nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
3. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită al funcţionarilor publici, cu modificările si completările ulterioare;
4. Legea nr. 18/1991, fondului funciar, cu modificările si completările ulterioare;
5. Legea nr. 1/2000, pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997;
6. Legea nr. 247/2005, privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente;
7. H.G. nr. 890/2005, pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de constituire, atribuţiile şi funcţionarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, a modelului şi modului de atribuire a titlurilor de proprietate, precum şi punerea în posesie a proprietarilor.